top of page

Veggen

Hvordan designe enoptimal vegg for verkstedet

Bildet viser en vegg laget i Sims4

Hvordan kan vi designe en hensiktsmessig skillevegg som skiller klasserommet og veien til verkstedet, for å la studenter og ansatte gå inn og ut av verkstedet uten å forstyrre forelesningene som pågår?

I dette gruppeprosjektet har vi undersøkt om en vegg er løsningen på problemet, undersøke hva folk som bruker verkstedet ønsker, og hvordan en slik vegg kan

potensielt se ut.

 

Hvordan kan vi designe en vegg som er funksjonell, oppfyller ønskene til de fleste, og som tar hensyn til kostnader?

Mine ansvarsområder

 • Tolke innsikt

 • Lage visuelle virkemidler

 • Utvikle skisser

 • Holde ideworkshops for gruppa

 • Brukerteste

 • Lage prototyper

 • Visualisere og argumentere for det ferdige forslaget

Prosess

Bildet av verkstedet med en påtegnet vegg
Bildet viser resultatet av survyen
Bildet viser innsikt grupert etter kategorier

Survey

Etter vi etablerte problemstilling og forskningsspørsmål startet vi med innsiktsfasen. For å samle innsikt til dette prosjektet valgte vi å gjennomføre en survey.

Kort oppsummering av hovedfunnene fra innsikten:

89,5% av de som svarte på undersøkelsen var studenter, vi konkluderte derfor at surveyen i stor grad viser studentenes behov. 

 

Bare 26,3% av de som svarte mente det ikke var forstyrrende når folk går i døra under undervisning. Nesten halvparten av brukerne svarte at det var litt forstyrrende og resten svarte enten “forstyrrende” eller “veldig forstyrrende".

Ut ifra svarene tolket vi at det er behov for noe som kan dempe forstyrringsmomentet i det folk bruker døren. 

Bildet til venstre viser brukernes ønsker for hvilke funksjoner en slik vegg burde ha. Vi valgte å prioritere funksjonene med flest stemmer i utviklingen av prototyper. 

 

Prioriteringsliste av funksjoner ut ifra innsikten:

 1. Whiteboard

 2. Mulighet til å henge opp ting

 3. Lydabsorberende + Don Norman quotes (inspirasjon/mulighet for noe gøy)

 4. Magnetisk flate

Innsikt

 

Bildet til venstre viser hvordan vi satt opp innsikten vi fikk ut av surveyen i Miro. Dette ga oss muligheten til å kjapt sjekke de viktigste punktene fra surveyen da vi jobbet videre med innsikt og ideutvikling.

Som vist i figuren under valgte vi å sette innsikten inn i et affinity map for å dele opp funnene enda mer.

Bildet vider affinity map av behov

Intervju

Vi gjennomførte også et dybdeintervju med studentene hvor vi stillte dem spørsmål som gikk mer i dybden enn den tidligere surveyen.

Slumpmessig utvalg

I tillegg til surveyen og intervjuet vi gjennomførte, gjorde vi også et slumpmessig utvalg. Dette er et utvalg av de som “slumper til” å være tilstede på et bestemt sted og på et bestemt tidspunkt. Her fikk vi mange tilbakemeldinger fra andre typer designstudenter som vi tok med videre i arbeidet. Vi fikk tilbakemeldinger om hvilke ideer og konsepter de foretrakk.

Secondary research / State of the Art

Under innsiktsfasen gjorde vi også secondary research/state

of the art der gikk vi rundt på campus og så på hva som allerede finnes av løsninger når det kommer til skillevegger og hvordan de har oppdelt ulike rom. Dette samlet vi i bildet til høyre.

Resultat av intrvju
Bilder av forskjellige typer skillevegger
Bildet viser skillevegger fra campus
bildet viser ett mirobrett med mange ideer

Ideeringsfasen

Med behovene til brukerne ferskt i minnet begynte vi ideeringsfasen ved å brainstorme ulike ideer til veggens utseende og funksjon.

Vi brukte ideene fra brainstormingen samt resultatene fra survey og intervju til å lage individuelle skisser. Senere presenterte vi skissene for hverandre og diskuterte i gruppa om hvilke funksjoner som svarte best på brukernes behov.

 

Vi fikk også input på ideene våre i diskusjon med emneansvarlig. Underveis i ideeringsfasen har vi ofte stilt oss selv spørsmålet: Trenger vi egentlig en vegg?  Dette har holdt oss bevisst på hva oppgaven vår går ut på underveis og hver gang kom vi fram til at en vegg kan være en fordel for mange.  

04-14-23_12-12-57 AM.png

Resultat

Resultatet i oppgaven vår er ikke én enkelt løsning. Vi har kartlagt om det er behov for en vegg, hva brukerne ønsker av en mulig vegg og kommet med forslag på hvordan en vegg kan se ut.

Forslagene er basert på brukernes ønsker, og vi har laget 5 forslag pluss ett “resultat”.

 

“Resultatet” viser ikke nødvendigvis den optimale løsningen for alle, men det er en løsning som kombinerer favorittfunksjonene til brukerne med de tidligere forslagene. Forslag 1-5 går fra Minimum Viable Product (MVP) til løsningen som krever mest, hvor vi starter på 1 som MVP.

Løsningene ser du i bildene under.

bottom of page